Zoeken Facebook

Over ons

Onze dienst

De Servicio na Defensa di Consumidor, kort aangeduid als ‘Sedeco’, is een dienst binnen de Arubaanse overheid, ingesteld bij Landsbesluit per ingaande 1 mei 2021, en ressorteert onder het ministerie belast met huur- en consumentenbescherming, namelijk het Ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling. De dienst werd voor het eerst ingesteld bij Landbesluit van 19 november 1996 onder de naam ‘Bureau Huur- en Consumentenbescherming’ en heeft in 2012 reeds een reorganisatie meegemaakt waarbij de naam werd veranderd tot ‘Dienst Huur- en Consumentenzaken’. Sedeco is de toezichthouder op het gebied van huur- en consumentenrecht, zij is belast met het behartigen van de belangen van de huurder en de consument op het gebied van huurbescherming respectievelijk consumentenbescherming.

Onze missie

De missie van Sedeco houdt in het actualiseren van de huur- en consumentenbescherming, het bewuster maken van de huurder en de consument van hun rechten en plichten, het ondersteunen van huur- en consumentenorganisaties en het hanteren van een effectief toezichts- en onderzoeksbeleid, om de beste huur- en consumentenbescherming te kunnen verzekeren.

Onze visie

De visie van SEDECO wordt als volgt geformuleerd: het zorg dragen dat de huurder en de consument in de samenleving in alle gelegenheden eerlijk wordt behandeld en over de nodige informatie en educatie beschikt om rationele keuzes te kunnen maken, zijn rechten uit te kunnen oefenen en om verantwoord en duurzaam te huren en te consumeren, hetgeen zal bijdragen aan een gezonder milieu voor de toekomstige generaties.

Onze doelstelling

SEDECO heeft als doelstelling het bevorderen van de belangen van de huurder en de consument, het waarborgen van een hoog niveau van huur- en consumentenbescherming, het bijdragen aan de bescherming van de sociale, juridische en economische belangen van de consument, alsmede tot de bevordering van hun recht op voorlichting, vorming en vereniging ter behartiging van hun belangen.

Scroll To Top
© 2024 Servicio na defensa di consumidor (SEDECO) | Privacy | Cookies | Disclaimer