Zoeken Facebook

Bemiddeling

In de praktijk blijkt dat het de huurder respectievelijk de consument niet altijd lukt om met de juiste informatie en juridisch advies zelf het geschil met de verhuurder respectievelijk de onderneming op te lossen. Dit kan verschillende redenen hebben, waaronder een verstoorde relatie of moeilijke communicatie tussen partijen, een verkeerd beeld of gebrek aan kennis van het huur- en consumentenrecht of bedrijfsbeleid dat strijdig is met de wet. In zulke gevallen biedt Sedeco bemiddeling als een alternatieve vorm van geschillenbeslechting aan. Het doel is om een conflict tussen partijen sneller tot een oplossing te brengen en deze niet tot een formele procedure bij de Huurcommissie of de rechter te laten komen.

Bij bemiddeling zoekt Sedeco na de klachtenregistratie, informatie- en adviesvoorziening eerst contact op met de consument om een goed beeld te krijgen van de kern van het probleem en om te vragen wat deze als mogelijke oplossing ziet. Daarna legt de consulent dezelfde vragen voor aan de andere partij. Vanuit haar deskundigheid toetst de dienst de voorgestelde oplossingen aan wet- en regelgeving. De meest redelijke oplossing wordt voorgelegd aan beide partijen, waaraan zij zich onderling kunnen verbinden. Bij een succesvolle bemiddeling eindigt het proces met een vaststellingsovereenkomst tussen consument en verkoper.

Sedeco gebruikt de volgende criteria om te beoordelen of een geschil zich in beginsel leent voor bemiddeling:

  1. De aard van het geschil leent zich voor bemiddeling;
  2. Partijen stemmen beiden in met bemiddeling, en zetten zich beiden actief in voor het bereiken van een oplossing van het conflict; en
  3. De dienst heeft voldoende capaciteit voor bemiddeling.

Partijen die zich tot Sedeco wenden met het verzoek om tussen partijen te bemiddelen, verklaren zich bereid om afspraken (een vaststellingsovereenkomst) te maken om onderling tot een oplossing te komen. Partijen die zich tot Sedeco wenden en een uitspraak van de Huurcommissie vragen, worden geassisteerd met het indienen van een verzoek aan de Huurcommissie om hun onderlinge geschil te beslechten.

Scroll To Top
© 2024 Servicio na defensa di consumidor (SEDECO) | Privacy | Cookies | Disclaimer