Zoeken Facebook

Consumentenkoop

Het Burgerlijk Wetboek beschermt de consument. De betreffende regeling, consumentenkoop, bepaalt de rechten van de consument, maar ook de plichten van de verkoper. Niet elke koopovereenkomst valt onder de regels van consumentenkoop. Het moet gaan om koop tussen een professionele verkoper en “niet professionele koper”. De wet noemt dit “niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Als hoofdregel bij consumentenkoop geldt dat de geleverde zaak moet beantwoorden aan de overeenkomst. Een zaak beantwoordt hieraan als het die eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Hoewel deze regel erg vaag is, dient toch aan de hand hiervan bepaald te worden wat de rechtspositie van beide partijen is. Kortom, wie er gelijk heeft.

Iedereen heeft wel eens een meningsverschil (gehad) met een verkoper. Die meningsverschillen zijn uiteenlopend. Soms betreft het de kwaliteit van een artikel, soms de servicekosten of de garantiebepalingen. U kent ongetwijfeld de verhalen van kapotte auto’s, niet functionerende televisies, bankstellen die niet de goede kleur hebben of snel slijten en slechte vloerbedekking. Hoewel veel verkopers klanten correct behandelen, ontstaan er nog al wat geschillen over dergelijke zaken

De verplichtingen van de verkoper

De verkoper is verplicht het product aan de koper af te geven. Hierdoor wordt de koper eigenaar. Betaalt de consument later of in termijnen, dan kan de verkoper echter bedingen dat hij eigenaar blijft totdat hij de totale koopsom van de koper heeft ontvangen.

De verkoper is verplicht een product te leveren dat met de koopovereenkomst in overeenstemming is:

1. Het product moet voldoen aan de eigenschappen die je mag verwachten bij normaal gebruik. Met een auto moet je kunnen rijden en remmen. Op een pc moet je zonder problemen een tekstverwerkingsprogramma kunnen draaien.

2. De koper mag verwachten dat een product de eigenschappen bezit die door de verkoper zijn toegezegd. Heeft de koper bijvoorbeeld verteld dat hij een auto nodig heeft om met zijn caravan naar de Ardennen te gaan, dan moet de auto daartoe in staat zijn. Het kan dus van belang zijn om de verkoper te vertellen waarvoor het product gebruikt zal worden.

3. Een verkoper is niet alleen gebonden aan zijn eigen mededelingen. Als de fabrikant reclame voor het product maakt, kan de koper daar rechten aan ontlenen (zie ook “Garanties”). Voldoet het product niet aan de in de reclame toegezegde eigenschappen, dan kan de koper de verkoper hierop in principe aanspreken.

4. Draagt de verkoper zorg voor de installatie van het product, maar voert hij de installatie ondeugdelijk uit, dan geldt dit als een gebrek aan overeenstemming van het product aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt als de koper zelf het product installeert, maar de bijgevoegde montagevoorschriften gebreken vertonen, waardoor het eindresultaat tegenvalt.

Verplichtingen van de koper

Tenzij anders is afgesproken, vindt de betaling van de koopsom plaats bij ontvangst. Wordt het product later geleverd of kan het product niet meteen worden meegenomen, dan hoeft de koper nooit meer dan de helft van de koopprijs vooruit te betalen.

Betaalt de koper de koopprijs niet of niet tijdig, dan kan de verkoper eisen:

1. dat de koper alsnog de koopprijs betaalt;
2. dat de koper de kosten vergoedt die de verkoper hiervoor heeft moeten maken (de zogenaamde incassokosten);
3. en, dat de wettelijke rente over de koopprijs wordt vergoed. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

In plaats hiervan kan de verkoper ook eisen dat de overeenkomst wordt ontbonden. In dat geval kan hij vergoeding eisen van de door hem geleden schade.

Scroll To Top
© 2024 Servicio na defensa di consumidor (SEDECO) | Privacy | Cookies | Disclaimer