Zoeken Facebook

Klacht indienen

Bij een huur- of consumentengeschil kan de huurder of consument een klacht indienen bij de afdeling ‘Huur- en Consumentenbescherming’ van Sedeco. Elke klacht die wordt geregistreerd draagt bij aan het toezicht houden op de naleving van het huur- en consumentenrecht, het verkrijgen van een beter beeld van de marktontwikkeling en het aanpassen van ons beleid aan de hand hiervan.

Een klacht kan zowel in persoon op kantoor als digitaal via onze website of emailadres worden ingediend. Door onze dienst wordt sterk aanbevolen om een klacht digitaal in te dienen. Dit kan via de website (Klacht Indienen) of via onze emailadres [email protected]. Het voordeel van het digitaal indienen van een klacht is dat dit gemakkelijk via een telefoon of computer kan worden gedaan. Daarnaast krijgt de indiener ook een ontvangstbewijs en een nummer in verband met de registratie van de ingediende klacht. Indien er gekozen wordt om een klacht in persoon in te dienen, wordt er vriendelijk verzocht om eerst een afspraak te maken met een consulent via telefoonnummer 5829914 om zo te vermijden dat de klant moet wachten totdat er een consulent beschikbaar is voor de klachtenregistratie.

Bij de registratie van de klacht is het belangrijk om de volgende documenten mee te nemen of bij digitale registratie als bijlage te versturen, om zo de klacht beter en sneller te kunnen verwerken:

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (verplicht);
  • Een kopie van de overeenkomst (indien toepasselijk);
  • Andere relevante bewijsmateriaal (bijv. betalingsbewijzen, correspondenties, foto’s, etc.)

Na de registratie van de klacht geeft de consulent advies over wat de beste aanpak zal zijn om het geschil te beslechten. Aan de hand van dit advies zal de klant moeten kiezen welke stappen hij of zij wil nemen om tot zijn of haar recht te komen.

Een klacht kan op de volgende wijzen worden afgehandeld:

Met het geven van algemene informatie

Soms is de klant gebaat bij het geven van een overzicht van of uitleg over de rechten en plichten van partijen op het gebied van huur- of consumentenrecht waarop de klacht of het geschil betrekking heeft (zie voor meer informatie Algemene informatie)

Met het geven van juridisch advies

In andere gevallen is het noodzakelijk dat er juridisch advies wordt gegeven waarbij de specifieke en bijzondere omstandigheden van het geval worden beschouwd. Hierbij is van belang dat alle relevante informatie, documenten en bewijsstukken worden opgestuurd om zo tot een passend juridisch advies te komen in het bijzonder geschil (zie voor meer informatie Juridisch advies)

Met bemiddeling

Als de klacht niet met algemene informatie en juridisch advies is afgehandeld, kan er, indien wenselijk en mogelijk, overgegaan worden tot bemiddeling. Dit is een vorm van geschillenbeslechting waarbij een onpartijdige derde, in dit geval de dienst, partijen begeleidt en ondersteunt om tot een oplossing te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. (zie voor meer informatie Bemiddeling)

Met doorverwijzing naar rechtskundige bijstand

In bepaalde gevallen is het in verband met de complexiteit van het geschil, het gebrek aan personeel, expertise of bevoegdheid, niet mogelijk om het geschil op te lossen en wordt de klant doorverwezen naar rechtskundige bijstand, denk aan een advocaat, juridisch adviseur, of indien toepasselijk, de Directie Sociale Zaken om een verzoek tot kosteloze rechtskundige bijstand in te dienen.

Met doorverwijzing naar een andere overheidsdienst of organisatie

Het gebeurt soms ook dat een klacht bij onze dienst wordt ingediend dat valt onder de taken, bevoegdheden of werksfeer van een andere dienst of organisatie. In zo’n geval wordt de klant voor zover mogelijk doorverwezen naar de desbetreffende overheidsdienst of organisatie ter verdere behandeling van de klacht.

Met doorverwijzing naar de afdeling inspectie

Gedurende het intakegesprek met de klant of bij de digitale klachtenregistratie wordt het soms gauw duidelijk dat de beste optie voor de klant is om een inspectieverzoek te doen. De consulent kan de klant doorverwijzen naar de afdeling inspectie. Voor meer informatie over de afdeling inspectie, klik hier of om een inspectieverzoek in te dienen, klik hier

Met het indienen van een verzoek aan de Huurcommissie

Bij huurgeschillen kan het soms verstandig zijn om het geschil aan de Huurcommissie voor te leggen door het indienen van een verzoek aan de Huurcommissie. Dit betreft gevallen waarin de hoogte van de huurprijs het onderwerp van het geschil is en in gevallen waarbij de beëindiging van de huurovereenkomst de beste oplossing van het geschil biedt. Voor meer informatie, klik hier of hier om een een verzoek aan de Huurcommissie in te dienen.

Om een klacht met betrekking tot een huurgeschil in te dienen, klik hier.

Om een klacht met betrekking tot een consumentenklacht in te dienen, klik hier.

Scroll To Top
© 2024 Servicio na defensa di consumidor (SEDECO) | Privacy | Cookies | Disclaimer