Zoeken Facebook

Productaansprakelijkheid

Wie een product op de markt brengt, neemt een risico. Want met elk product kan iets aan de hand zijn. Het product zelf kan niet goed zijn bijvoorbeeld. Of het gaat te snel kapot. Maar het kan ook zijn dat er door het product schade ontstaat. Als bijvoorbeeld de batterij in je telefoon ontploft. Of als er glas zit in de pindakaas. Productaansprakelijkheid gaat om de schade die daardoor veroorzaakt wordt. Dus niet over het kapotte product zelf.

Productaansprakelijkheid is een ruim begrip. In de wet staat dat een producent in beginsel aansprakelijk is voor schade die veroorzaakt wordt door een gebrek in zijn product. Maar een producent is niet alleen de fabrikant van het eindproduct. Onder ‘producent’ valt ook een producent van een grondstof of een onderdeel. Of iemand die zich presenteert als producent door bijvoorbeeld zijn naam of merk op een product te zetten.

Produktenaansprakelijkheid (Boek 6 BW, titel 3 Onrechtmatige daad)

ARTIKEL 185

De producent is aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door een gebrek in zijn produkt, tenzij:

hij het produkt niet in het verkeer heeft gebracht;

het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;

het produkt noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

het gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;

het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;

wat de producent van een grondstof of fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het produkt waarvan de grondstof of het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het produkt zijn verstrekt.

De aansprakelijkheid van de producent wordt verminderd of opgeheven, rekening houdende met alle omstandigheden, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door schuld van de benadeelde of een persoon voor wie de benadeelde aansprakelijk is.

De aansprakelijkheid van de producent wordt niet verminderd, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door de gedraging van een derde.

ARTIKEL 186

Een produkt is gebrekkig, indien het niet de veiligheid biedt, die men daarvan mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen en in het bijzonder:

de presentatie van het produkt;

het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het produkt;

het tijdstip waarop het produkt in het verkeer werd gebracht.

Een produkt mag niet als gebrekkig worden beschouwd, uitsluitend omdat nadien een beter produkt in het verkeer is gebracht.

ARTIKEL 187

Onder produkt wordt voor de toepassing van artikel 185 tot en met 193 verstaan een roerende zaak, ook nadat deze een bestanddeel is gaan vormen van een andere roerende of onroerende zaak, alsmede elektriciteit, zulks met uitzondering van landbouwprodukten en produkten van de jacht. Onder landbouwprodukten wordt verstaan produkten van de bodem, van de veefokkerij en van de visserij, met uitzondering van produkten die een eerste bewerking of verwerking hebben ondergaan.

Onder producent wordt voor de toepassing van artikel 185 tot en met 193 verstaan de fabrikant van een eindprodukt, de producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel, alsmede een ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het produkt aan te brengen.

Onverminderd de aansprakelijkheid van de producent, wordt een ieder die een produkt hier te lande invoert om dit te verkopen, te verhuren, te leasen of anderszins te verstrekken in het kader van zijn commerciële activiteiten, beschouwd als producent; zijn aansprakelijkheid is dezelfde als die van de producent.

Indien niet kan worden vastgesteld, wie de producent van het produkt is, wordt elke leverancier als producent ervan beschouwd, tenzij hij de benadeelde binnen een redelijke termijn de identiteit meedeelt van de producent of van degene die hem het produkt heeft geleverd. Indien ten aanzien van een hier te lande geïmporteerd produkt niet kan worden vastgesteld, wie de importeur van dat produkt is, wordt eveneens elke leverancier als producent ervan beschouwd, tenzij hij de benadeelde binnen een redelijke termijn de identiteit meedeelt van de importeur die het hier te lande heeft ingevoerd, of van een hier te lande gevestigde leverancier die hem het produkt heeft geleverd.

ARTIKEL 188

De benadeelde moet de schade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade bewijzen.

ARTIKEL 189

Indien verschillende personen op grond van artikel 185, eerste lid, aansprakelijk zijn voor dezelfde schade, is elk hunner voor het geheel aansprakelijk.

ARTIKEL 190

De aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 185, eerste lid, bestaat voor:

schade door dood of lichamelijk letsel;

schade door het produkt toegebracht aan een andere zaak die gewoonlijk voor gebruik of verbruik in de privésfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt of verbruikt, met toepassing van een franchise ten belope van 1250 florins.

Het bedrag, genoemd in het eerste lid, kan bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden aangepast.

ARTIKEL 191

De rechtsvordering tot schadevergoeding van de benadeelde tegen de producent ingevolge artikel 185, eerste lid, verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde met de schade, het gebrek en de identiteit van de producent bekend is geworden of had moeten worden.

Het recht op schadevergoeding van de benadeelde jegens de producent in- gevolge artikel 185, eerste lid, vervalt door verloop van tien jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de producent de zaak die de schade heeft veroorzaakt, in het verkeer heeft gebracht. Hetzelfde geldt voor het recht van een derde die mede voor de schade aansprakelijk is, ter zake van regres jegens de producent.

ARTIKEL 192

De aansprakelijkheid van de producent uit hoofde van deze afdeling kan jegens de benadeelde niet worden uitgesloten of beperkt.

Is jegens de benadeelde tevens een derde aansprakelijk, die het produkt niet gebruikt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan kan niet ten nadele van die derde worden afgeweken van de regels inzake het regres.

ARTIKEL 193

Het recht op schadevergoeding jegens de producent uit hoofde van deze afdeling komt de benadeelde toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen.

Scroll To Top
© 2024 Servicio na defensa di consumidor (SEDECO) | Privacy | Cookies | Disclaimer