Zoeken Facebook

Misleidende reclame

Om diensten aan de man te brengen of producten te verkopen, moeten potentiële klanten weten dat deze producten of diensten te koop zijn. De gemakkelijkste manier om ze dat te laten weten, is het maken van reclame. Daar zijn echter ook regels voor: misleidende reclame is niet toegestaan.

Reclame bestaat uit het (laten) doen van een mededeling over goederen of diensten die openbaar wordt gemaakt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De wet geeft wel een aantal voorbeelden van punten waarop misleiding mogelijk is en die dus voor misleidende reclame kunnen zorgen:

 • De aard of samenstelling van producten;
 • De herkomst of het moment van vervaardiging;
 • De grootte van de voorraad;
 • De prijs die voor de producten of diensten wordt berekend;
 • De aanleiding van de aanbieding;
 • Onderscheidingen, getuigschriften of anderszins door derden uitgebrachte beoordelingen;
 • De omvang, inhoud of duur van de garantie.

Misleidende reclame (Boek 6, titel 3 Onrechtmatige Daad)

Artikel 194

Hij die omtrent goederen of diensten die door hem of degene ten behoeve van wie hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden aangeboden, een mededeling openbaar maakt of laat openbaar maken, handelt onrechtmatig, indien deze mededeling in een of meer opzichten misleidend is, zoals ten aanzien van:

 1. de aard, samenstelling, hoeveelheid, hoedanigheid, eigenschappen of gebruiksmogelijkheden;
 2. de herkomst, de wijze of het tijdstip van vervaardigen;
 3. de omvang van de voorraad;
 4. de prijs of de wijze van berekenen daarvan;
 5. de aanleiding of het doel van de aanbieding;
 6. de toegekende onderscheidingen, getuigschriften of andere door derden uitgebrachte beoordelingen of gedane verklaringen, of de gebezigde wetenschappelijke of vaktermen,  technische bevindingen of statistische gegevens;
 7. de voorwaarden waaronder goederen worden geleverd of diensten worden verricht of de betaling plaatsvindt;
 8. de omvang, inhoud of tijdsduur van de garantie;
 9. de identiteit, hoedanigheden, bekwaamheid of bevoegdheid en degene door wie, onder wiens leiding of toezicht of met wiens medewerking de goederen zijn of worden vervaardigd of aangeboden, of de diensten worden verricht;
 10. vergelijking met andere goederen of diensten.

Artikel 195

 1. Indien een vordering ingevolge artikel 194 wordt ingesteld tegen iemand die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald of doen bepalen, rust op hem de bewijslast ter zake van de juistheid of volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd, en waarop het beweerde misleidende karakter van de mededeling berust, behoudens voor zover deze bewijslastverdeling onredelijk is.
 2. Indien volgens artikel 194 onrechtmatig is gehandeld door iemand die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald of doen bepalen, is hij voor de dientengevolge ontstane schade aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat zulks noch aan zijn schuld is te wijten noch op andere grond voor zijn rekening komt.

Artikel 196

 1. Indien iemand door het openbaar maken of laten openbaar maken van een in artikel 194 omschreven mededeling aan een ander schade heeft toegebracht of dreigt toe te brengen, kan de rechter hem op vordering van die ander niet alleen het openbaar maken of laten openbaar maken van zodanige mededeling verbieden, maar ook hem veroordelen tot het op een door de rechter aangegeven wijze openbaar maken of laten openbaar maken van een rectificatie van die mededeling.
 2. Indien een vordering als bedoeld in het eerste lid, wordt toegewezen jegens iemand die niet tevens aansprakelijk is voor de in artikel 195, tweede lid, bedoelde schade, is artikel 167, derde lid, van overeenkomstige toepassing.
Scroll To Top
© 2024 Servicio na defensa di consumidor (SEDECO) | Privacy | Cookies | Disclaimer